Facebook Image
   

Navigation  

   

Hjælp om..  

   

GTranslate  

   

Hvem er online?  

Vi har 16 gæster og ingen medlemmer online

   

Login Form  

   
   
Fejl

Foreningens vedtægter

Brugervurdering:  / 1
DårligBedst 
Details
Bookmark and Share

§ 1.

Navn
Foreningens navn er: Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen (NF). I det følgende benævnt: NF-foreningen.

§ 2.

Foreningens formål
1.   At yde støtte til NF-patienter og deres pårørende med information om sygdommen samt information om medicinsk, social og arvemæssig rådgivning.

2.   At udbrede kendskabet til sygdommen, dens forebyggelse og behandling for derved at skabe bedre forståelse for NF-patienters kår.

3.   At yde støtte til videnskabelig forskning af sygdommen, dens forebyggelse og behandling.

4.   At tage kontakt til foreninger og organisationer i andre lande, som arbejder for sygdommens forebyggelse, for derigennem at opnå bedre kendskab til sygdommen.

§ 3.

Medlemskab og kontingent
1.   Som medlemmer af NF-foreningen kan optages alle interesserede, såvel personer som firmaer, institutioner, kommuner, selskaber og foreninger.

2.   Der kan tegnes følgende medlemskaber af NF-foreningen:

A-medlemskab: Enkeltpersoner - har stemmeret på årsmøder og kan vælges til tillidsposter i foreningen.

B-medlemskab: Enkeltpersoner, der har folkeregisteradresse sammen med et A-medlem. B-medlemmer kan deltage i årsmøder, men har ikke stemmeret og kan ikke vælges til tillidsposter i foreningen.

C-medlemskab: Enkeltpersoner, firmaer, institutioner, selskaber og foreninger, der gennem medlemskab ønsker at støtte NF-foreningens formål. C-medlemmer kan ikke deltage i årsmøder og kan ikke vælges til tillidsposter i foreningen.

3.   Unge over 16 år skal være selvstændige medlemmer.

4.   Handler et medlem af NF-foreningen til skade for foreningen, kan medlemmet ekskluderes efter beslutning i NF-foreningens bestyrelse. Eksklusion skal forelægges foreningens øverste myndighed ved førstkommende årsmøde.

5.   Kontingentets størrelse for henholdsvis A-, B- og C-medlemskaber fastsættes af årsmødet for det næstfølgende kalenderår. Kontingentet forfalder til betaling hvert år den 1. januar med sidste rettidige betaling den 1. februar. Ved indmeldelse efter den 1. juli i et kalenderår betales halvt kontingent for den resterende del af året.

6.   Udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders varsel inden 1. januar. Udmeldelse kan ske skriftlig eller via mail til NF-foreningens formand.

7.   Intet medlem hæfter med mere end sit kontingent.


§ 4.

Årsmøde
1.   Foreningens øverste myndighed er årsmødet. Der afholdes ordinært årsmøde hvert år senest den 15. maj. Ekstraordinært årsmøde afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter krav fra mindst en tredjedel af foreningens medlemmer.

2.   Der skal indkaldes til ordinært årsmøde med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker ved meddelelse til hvert enkelt medlems husstand enten direkte eller i NF-foreningens blad. Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde sker efter samme regler dog kun med mindst 8 dages varsel.

3.   Årsmødet ledes af en dirigent, der leder mødet og lader de nødvendige afstemninger foregå.

4.   Stemmeret og valgbarhed er betinget af at medlemmet er fyldt 16 år og har et A-medlemskab, samt at kontingentet for indeværende kalenderår er betalt.

5.   Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt, hvis dirigenten, et bestyrelsesmedlem eller mindst 5 stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Personvalg skal altid foregå ved skriftlig afstemning.

6.   Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer. I tilfælde af stemmelighed bortfalder det stillede forslag – dog ikke ved personvalg.

7.   Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

8.   Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, skal være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødet. Vedr. forslag til tillidsposter i foreningen se denne vedtægts § 4, stk. 10.

9.   Valgbar ved personvalg, som skal foregå på årsmødet, er ethvert medlem, der har stemmeret ifølge denne vedtægts § 4, stk. 4, og som har meldt sig som kandidat senest på årsmødet, inden dirigenten erklærer tilmeldingen for afsluttet. Hvis en kandidat ikke er til stede på årsmødet, skal der foreligge et skriftligt tilsagn fra vedkommende om at ville modtage valg.

10. Revisor og revisorsuppleant skal hvis muligt søges uden for medlemskredsen.

 

§ 5.

Dagsorden til årsmødet
Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af stemmetællere

3.   Formandens beretning fremlægges til godkendelse

4.   NF-foreningens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

5.   Fremlæggelse af budget – herunder fastlæggelse af kontingent for A-, B-, og C-medlemskaber for det kommende kalenderår.

6.   Behandling af indkomne forslag  

7.   Valg af formand

8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.   Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

 

§ 6.

Bestyrelse
1.   NF-foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Suppleanter til bestyrelsen har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

2.   Formanden vælges på årsmødet for 2 år ad gangen.

3.   Bestyrelsen består desuden af 6 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter valgt på årsmødet.

4.   Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og der vælges henholdsvis 3 og 3 medlemmer hvert andet år. Genvalg kan finde sted

5.   Suppleanterne vælges ligeledes for 2 år ad gangen – 2 i lige år og 1 i ulige år. Genvalg kan finde sted. 
 

§ 7.

Arbejdet i bestyrelsen
1.   Bestyrelsen fordeler selv posterne som næstformand, sekretær og kasserer i mellem sig.

2.   Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

3.   Der føres referat over bestyrelsesmøder og årsmøder, hvoraf det på møderne vedtagne fremgår. Referaterne underskrives af formand / næstformand og sekretær – efter årsmødet tillige af dirigenten.

4.   Bestyrelsen holder mindst 3 møder årligt, samt hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

5.   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når enten formanden eller næstformanden samt 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

6.   Bestyrelsen kan supplere sig med særlig sagkundskab og ansætte det fornødne personale.

7.   Bestyrelsen kan efter behov nedsætte ad hoc udvalg. For hvert udvalg skal der af bestyrelsen udarbejdes et kommissorium for den konkrete arbejdsopgave.

8.   Bestyrelsen bør have tæt/nær kontakt til læger, psykologer og andre relevante rådgivere.

9.   Arbejdet som bestyrelsesmedlem og andre tillidshverv i NF-foreningen er ulønnet.

 

§ 8.

Tegningsret
1.   NF-foreningen tegnes af formanden – i dennes fraværd af næstformanden. Ved disposition over fast ejendom tegnes NF-foreningen af den samlede bestyrelse. 

 

§ 9.

Lokalgrupper
1.   Efter godkendelse af bestyrelsen kan der oprettes lokale interessegrupper til støtte for personer med NF og deres pårørende.

 

§ 10.

Vedtægtsændringer
1.   Vedtægtsændringer kan kun optages til vedtagelse, såfremt det fremgår af den udsendte dagsorden til årsmødet, at der er vedtægtsændringer på dagsordenen. Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til medlemmerne senest 14 dage før årsmødet.

2.   Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal på 2 af hinanden følgende årsmøder – heraf evt. et ekstraordinært årsmøde.

 

§ 11.

Opløsning af NF-foreningen
1.  Beslutning om opløsning af NF-foreningen kan kun vedtages på et ekstraordinært årsmøde indkaldt specielt med opløsning som eneste punkt på dagsordenen.

2.  Vedtagelse af opløsning af foreningen kræver, at mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsning.

3.  I tilfælde af NF-foreningens opløsning anvendes foreningens midler efter bestyrelsens beslutning til fremme af foreningens formål eller dermed beslægtede almennyttige formål.


§ 12.

Ikrafttræden
Denne vedtægt erstatter NF-foreningens vedtægt af 21. november 1987 med vedtagne ændring på:

Ordinært samt ekstraordinært årsmøde: 28. april 1990

Ordinært samt ekstraordinært årsmøde: 14. marts 1999

Ordinært samt ekstraordinært årsmøde: 18. marts 2000

Ordinært samt ekstraordinært årsmøde: 03. marts 2002


   

Middelfart, den 05. marts 2006

 

 

   

Seneste nyt..  

   

Arrangementer  

   

Mest læste artikler..  

   

Livet med NF....  

Stof til eftertanke...

Her er en række personlige beretninger fra medlemmerne omkring livet med NF i familien fra artikelserien "Stafetten" i NF-NYT. Det er vigtigt at huske, at der også er mange med NF, som lever helt almindelige liv uden de omtalte problemer.

Profilartikler

   

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

© 2017 - NF-Danmark * Strynøvej 25 * Hammerum * 7400 Herning * CVR 13 03 55 98 * TLF 45 41 15 80 / 20 11 64 20 (begge efter 16.00)